Das Gerät, 2008-2012 ⊗ Work Views  »Text
  • Elastischer Kontext aka Offenlegung des Arsenals 2009, Weserburg, Bremen
  • 2012, Bangalore, India
  • 2012, Bangalore, India
  • 2012, Bangalore, India
  • wrongwriteorwrong 2009, Fondation Cartier, Paris
  • 2009, Potsdamer Platz, Berlin
  • 2011, Berlin
  • writeorwrong2008